تحصیلات

 • دبیرستان نمونه دولتی حضرت قائم(عج)

  ۱۳۹۵-۱۳۹۲ | دیپلم

  دیپلم علوم تجربی

 • دانشگاه شهید باهنر کرمان

  ۱۴۰۱-۱۳۹۷ | لیسانس

  لیسانس گیاهپزشکی

 • دانشگاه تهران

  ۱۴۰۱-۱۴۰۳ | فوق لیسانس

  فوق لیسانس گرایش بیماری شناسی گیاهی